Aktualijos

 

Gerbiamasis jaunime,

veržlioji studentija, 

susitinkame jau ne pirmą kartą, tačiau mūsų pokalbis visada būna aktualus ir naudingas, nes Lietuvos studentų sąjunga yra kūrybinga, energinga ir moderni jaunimo bendruomenė. Esate veiklios organizacijos nariai, todėl įdomu išgirsti jūsų mintis, kaip tobulinti studijų procesą, kokie jūsų pasiekimai, kokią ateitį planuojate.

Jūsų aktyvumas, atidus dėmesys Vyriausybės inicijuotoms aukštojo mokslo sistemos pertvarkoms ir apskritai politiniam bei visuomeniniam gyvenimui liudija, kad į Lietuvos valstybės stiprinimo procesą įsitraukia gabios ir įdomios asmenybės. Gaivi mintis ir energija yra mūsų ir viso pasaulio ateities varikliai.

Pernai Vyriausybė ir Lietuvos studentų sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šiandien noriu paminėti, ką nuveikėme ir kaip vykdėme sutarimą gerinti mokymosi sąlygas. Pirmiausia buvo padidinta valstybinė parama studentams. Valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems gerai besimokantiems studentams už studijas sumokėtai kainai kompensuoti skirta 0,64 mln. eurų daugiau negu 2014 metais (iš viso pernai skirta 4,6 mln. eurų ). Už studijas sumokėtas įmokas atgaus beveik pustrečio tūkstančio geriausiai besimokančiųjų (jie sudaro beveik 10 procentų valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių studentų).

Siekiant, kad Lietuva taptų aukšto intelekto žmonių, inovacijų ir technologijų šalimi, pernai nutarta doktorantūros studijoms iki 2020 metų papildomai skirti 22,4 mln. eurų iš ES struktūrinių fondų. Tai sudarys galimybę finansuoti dar 400 doktorantūros studijų vietų. Be to, numatyta galimybė doktorantams mokslinius tyrimus atlikti ne tik universitetuose ar mokslo institutuose, bet ir įmonėse, atliekančiose aukšto lygio mokslinius tyrimus.

Doktorantams net 25 procentaispadidintos stipendijos. Pirmų studijų metų doktorantų stipendija padidėjo 79 eurais – nuo 315,4 iki 394,25 euro, antrų, trečių ir ketvirtų metų doktorantų stipendija – 92 eurais – nuo 364,8 iki 456 eurų.

25 procentais bus padidintos ir skatinamosios bakalauro stipendijos tiems, kurie pradės studijuoti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.

2015 metais studentams toliau teiktos paskolos lengvatinėmis sąlygomis. Iš viso per metus studentai pasirašė per 7 tūkstančius valstybės remiamų paskolų sutarčių, kurių bendra suma – daugiau kaip 10,6 mln. eurų – trečdaliu milijono eurų daugiau negu 2014 metais.

Balandžio-gegužės mėnesiais bus baigti 7-ių bendrabučių atnaujinimo darbai. Ir viso planuojame renovuoti 16 bendrabučių.

Pernai užbaigtas pirmasis aukštųjų mokyklų veiklos vertinimo ciklas. 34 aukštosios mokyklos (74 proc. visų įvertintų mokslo ir studijų institucijų) akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui, likusios 12 aukštųjų mokyklų – 3 metams ir turės atlikti namų darbus – ištaisyti esamus trūkumus, kad pagerintų studijų sąlygas.

Džiaugiamės, kad mūsų universitetai jau ryškiau matomi tarptautinių reitingų lentelėse. Šiemet į besiformuojančių Europos ir Centrinės Azijos šalių universitetų reitingą pateko 5 universitetai. Aukščiausiai, 19 vietoje, atsidūrė Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas užėmė 45 vietą, Kauno technologijos universitetas – 50, Vytauto Didžiojo universitetas – 77, Klaipėdos universitetas – 121–130 vietą. Pasaulio universitetų reitinge tarp 800 universitetų pakilo Vilniaus universitetas ir visai priartėjo prie 500 pozicijos (501–550 vieta), o pernai buvo tarp 551–600).

Šią savaitę vykusiame Vyriausybės strateginiame posėdyje svarstėme aukštojo mokslo kokybės gerinimo galimybes ir priemones šiam tikslui pasiekti. Posėdyje iš esmės pritarta siūlymui konsoliduoti aukštųjų mokyklų tinklą, kad užtikrintume mokslo ir studijų programų kokybę bei universitetų konkurencingumą tarptautiniu mastu, taip pat glaudesnį mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Ir čia pirmu smuiku groja Kauno akademikai.

Kaip pavyzdys buvo pristatytas Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) siekis susijungti, kad taptų tarptautiniu mastu konkurencinga studijų ir mokslo institucija. Toks universitetas pritrauktų ir aukščiausio lygio mokslininkų, tyrėjų bei gabiausių studentų. Susijungus universitetams, tikimasi proveržio penkiose tarpkryptėse biomedicinos ir technologijų mokslo srityse – sveikatos technologijų ir biofarmacijos, saugaus ir funkcionaliojo maisto, informacinių komunikacinių technologijų, naujų medžiagų ir ateities gamybos bei socialinių inovacijų.

Panašią praktiką ketina taikyti ir Vytauto Didžiojo bei Lietuvos edukologijos universitetai. Susijungus šioms aukštosioms mokykloms būtų sukurta nauja mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Kartu keliamas ambicingas tikslas tapti tarptautiniu lygiu pirmaujančia aukštojo mokslo institucija ne tik humanitarinių ir socialinių, bet ir gamtos mokslų srityse.

Vyriausybė visada parems tokias į iniciatyvas, kurios konsoliduoja aukštųjų mokyklų tinklą, telkia akademines jėgas studijų kokybei gerinti ir stiprina lietuviškų studijų konkurencingumą tarptautinėje erdvėje. Tikiuosi, kad jūs būsite šių gerųjų permainų sąjungininkai.

Mieli studentai, nuoširdžiai linkiu jūsų konferencijai sėkmės, įdomių pranešimų ir įsimintinų įžvalgų. Būkite drąsūs, smarkūs ir pozityviai kritiški, neleiskite atsakingoms institucijoms snausti ir padėkite vykdyti aukštojo mokslo pertvarką.