Aktualijos

islamKitų metų liepą savo veiklą pradėsiantis Departamentas palaikys ryšius su tautinių mažumų bendruomenėmis ir vykdys etnopolitikos analizės bei formavimo funkcijas.

Specialaus departamento steigimo poreikį rodo ir tai, kad tautinių mažumų klausimai tebėra aktualūs vidaus politikoje ir išlieka jautrūs santykiuose su kai kuriomis kaimyninėmis valstybėmis. Todėl kitais metais veiklą pradėsiantis departamentas ne tik bendradarbiaus su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bet taip pat ir su užsienio šalimis ir diplomatinėmis atstovybėmis, kurių tautinių bendrijų atstovai gyvena Lietuvoje.

Ypač svarbiu uždaviniu išlieka bendradarbiavimas vyriausybiniame lygmenyje su Jungtinių Tautų Organizacija, Europos Taryba (ET), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, besirūpinančiomis tautinių mažumų padėtimi, ir aktualios informacijos apie Lietuvoje įgyvendinamą tautinių mažumų politiką sklaida.

Tautinių bendrijų atstovai ne vienerius metus kėlė klausimą dėl atskiros institucijos, galėsiančios apimti visus tautinėms bendrijoms rūpimus klausimus, steigimo. Šis klausimas buvo numatytas ir Seime patvirtintoje Šešioliktosios Vyriausybės programoje. Tautinių mažumų departamento steigimą paskatino ir šiuo metu svarstomoje ET Patariamojo komiteto nuomonėje dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ne kartą pabrėžtas faktas, kad, panaikinus Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie LR Vyriausybės, kilo neigiamų pasekmių.