Aktualijos

fb-sv390562_0Vyriausybė patvirtino 2015 metų Nacionalinę reformų darbotvarkę, kurioje apibendrinamos svarbiausios Lietuvoje vykdomos ir planuojamos struktūrinės reformos. Tai jau penktoji Nacionalinė reformų darbotvarkė, kurią kasmet nuo 2011 metų rengia visos Europos Sąjungos (ES) valstybės-narės.

Šių metų Nacionalinėje reformų darbotvarkėje pateikti Lietuvos valstybės tikslai, siekiant strategijoje „Europa 2020“ užsibrėžtų ES tikslų užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties, klimato ir energetikos srityse. Be to, šioje darbotvarkėje pateikiamas ES Tarybos rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimas fiskalinės drausmės ir mokesčių politikos, visapusiškos pensijų sistemos reformos įgyvendinimo, užimtumo didinimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, valstybės valdomų įmonių reformos, pastatų energetinio efektyvumo ir energijos tinklų konkurencingumo didinimo srityse.

2015 metais fiskalinės drausmės ir mokesčių politikos srityje prioritetai yra neregistruotos ir nelegalios veiklos pajamų, taip pat galimo neteisėto praturtėjimo atvejų nustatymas, tikslinių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią sukčiavimui, nepagrįstai PVM atskaitai ir nepagrįstam 0 proc. PVM tarifo taikymui, vykdymas.

Aktyvios darbo rinkos politikos srityje toliau planuojama taikyti tokias priemones kaip nekvalifikuotų bedarbių motyvacijos įsidarbinti didinimas, profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant ir bedarbių teritorinio judumo rėmimas, o gerinant darbo santykius – rengiamas Darbo kodekso pakeitimas.

Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje, tęsiant piniginės socialinės paramos sistemos reformą, nuo šių metų visose 60 savivaldybių nustatytas vienodas piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo modelis.

Valstybės valdomų įmonių reformos įgyvendinimo srityje rengiama kandidatų į valstybės įmonių valdybos narius parinkimo tvarka, pagal kurią į valstybės įmonių valdybas galės būti skiriami nepriklausomi valdybų nariai.

Pastatų energinio efektyvumo didinimo ir elektros energijos bei dujų tinklų tarpvalstybinių jungčių plėtros srityse tęsiamas naujojo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansinio modelio įgyvendinimas.

Nacionalinėje reformų darbotvarkėje taip pat apžvelgiamas papildomų priemonių įgyvendinimas ir struktūrinių fondų investavimo galimybės verslo aplinkos gerinimo, verslumo skatinimo, finansinio stabilumo stiprinimo, priėjimo prie finansavimo šaltinių, viešojo administravimo modernizavimo ir sveikatos apsaugos sistemos tobulinimo srityse.

Patvirtintą Nacionalinę reformų darbotvarkę Lietuva turi pateikti Europos Komisijai iki šių metų balandžio 15 dienos.