Aktualijos

TMP_001Rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių dieną, lankausi naujai įsteigtose Panevėžio ir Šiaulių sporto vidurinėse mokyklose, kurios nuo kitų metų taps gimnazijomis, taip pat susitinku su Šiaulių universiteto vadovais ir miesto sporto bendruomene.

Šiaulių (Vijolių) sporto vidurinėje mokykloje bus mokoma tų sporto šakų, kuriomis Šiauliai yra išgarsėję, stengiamasi, kad jos nesidubliuotų su Panevėžio mokykla.

Iš viso jų bus 14 – tai žolės riedulys, 7×7 regbis, BMX dviračiai, rankinis, tinklinis, imtynės, lengvoji atletika, irklavimas, baidarės, kanojos ir kt. Bus siekiama, kad klasėse būtų ir neįgaliųjų sporto atstovų

Įkur­ti Pa­ne­vė­žio vi­du­ri­nę spor­to mo­kyk­lą, ku­rio­je ga­lė­tų mo­ky­tis spor­ti­nių ga­bu­mų tu­rin­tys vai­kai iš vi­sos Lie­tu­vos, ke­ti­na­ma bu­vu­sio­je Pa­ne­vė­žio in­ter­na­ti­nės spor­to mo­kyk­los ba­zė­je. Prieš 25 me­tus pa­nai­ki­nus šią mo­ky­mo įstai­gą, jos vie­to­je įsi­kū­rė da­bar­ti­nė Sen­va­gės pa­grin­di­nė mo­kyk­la ir Pa­ne­vė­žio spor­to cen­tras. Beje, Pa­ne­vė­žio in­ter­na­ti­nę spor­to mo­kyk­lą yra bai­gę dis­ko me­ti­kai Vir­gi­li­jus Alek­na ir Ro­mas Ubar­tas, krep­ši­nin­kas Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis, dvi­ra­ti­nin­kė Lai­ma Zil­po­ry­tė, leng­vaat­le­tė Vil­ma Bar­daus­kie­nė, fut­bo­li­nin­kai Ar­mi­nas Nar­be­ko­vas ir Rai­mon­das Žu­tau­tas ir ki­ti Lie­tu­vo­je bei pa­sau­ly­je ti­tu­luo­ti spor­ti­nin­kai.

Mūsų ša­lis tu­ri ga­li­my­bių olim­pie­čius ug­dy­ti nuo ma­žens ir Vyriausybės pareiga nepraleisti šių galimybių!